a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

HOME      ABOUT      PORTFOLIO      SHOP

Image Alt

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van by.BAUK gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen by.BAUK en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

2. Plichten van by.BAUK
By.BAUK biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van by.BAUK moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.

3. Plichten cliënt
Voor mijn eigen veiligheid en die van andere klanten kom a.u.b. niet ziek naar de afspraak. Als je toch ziek naar de afspraak komt kan BY.BAUK wij de afspraak verkorten, annuleren of verplaatsten naar een moment dat je weer beter bent.
De cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan.
De cliënt dient by.BAUK vóór de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. By.BAUK kan bij twijfel hierover de cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen.
By.BAUK kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of de behandeling veilig kan gebeuren. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is de cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

Het gezicht/haar van de cliënt dienen schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. By.BAUK kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

De cliënt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. By.BAUK kan het uitvoeren of voortzetten van de behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is de cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
Als de cliënt zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

4. Afspraken
De overeenkomst voor een behandeling kan via WhatsApp of mondeling tot stand komen.
Er worden geen afspraken verzet of geannuleerd via e-mail, Facebook of Instagram. Whatsapp naar 0618793730.
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk tot 24 uur voor afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt by.BAUK 50% van de behandeling in rekening.
Wanneer de cliënt meer dan tien minuten te laat is, mag by.BAUK de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs berekenen. Meer dan vijftien minuten te laat in de salon betekent dat de gehele afspraak niet door kan gaan en toch het hele bedrag verrekend zal worden.
Als BY.BAUK door overmacht zoals ziekte, ongeval, overlijden of datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan BY.BAUK de behandeling annuleren, verbreken en/of verplaatsen.
Beide partijen hoeven zich niet aan de afspraak verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
Bij verhindering van by.BAUK moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.

5. Betaling
De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. By.BAUK meldt alle prijzen op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

6. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet by.BAUK vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. By.BAUK neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op op een klantenkaart. By.BAUK behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. By.BAUK zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Garantie
By.BAUK geeft de cliënt twee dagen garantie op de behandeling en de producten.
Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door by.BAUK.
• De cliënt niet de adviezen voor thuisverzorging heeft opgevolgd zoals beschreven in de nazorg informatie of mondeling vermeld.
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd.
• U na de behandeling van by.BAUK zich nog ergens anders dan bij by.BAUK heeft laten behandelen. Er geldt dan op de behandeling bij by.BAUK géén restitutie.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij by.BAUK gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de salon doch binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.
De garantie op behandeling vervalt na 2 dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 2 dagen na de behandeling te melden. Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie.

8. Aansprakelijkheid
By.BAUK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. By.BAUK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & Diefstal
By.BAUK heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. By.BAUK meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van by.BAUK. by.BAUK moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal by.BAUK de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

11.Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft by.BAUK het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn van een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. Gelieve geen kinderen en/of huisdieren mee te nemen naar de behandeling zonder overleg met by.BAUK.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen by.BAUK en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

By.BAUK is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van by.BAUK.

By.BAUKkan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
By.BAUK betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

By.BAUK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

De website van by.BAUK bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij by.BAUK.